Select Page

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

 ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยครบวงจรที่สามารถแสดงภาพการตรวจสแกนร่างกายได้อย่างชัดเจน และแม่นยำ เพื่อการตรวจเช็คร่างกายที่แม่นยำ และนำไปรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัท HEALTHCARE ENTERPRISES CO., LTD.
 ได้มีการเปิดศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยครบวงจรภายในโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งได้มีการให้บริการอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่ทันสมัยอื่น ๆ อีกมากมาย

บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ศูนย์บริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-SCAN) ด้วยเครื่อง CANON Medical รุ่น AQ Prime ที่สามารถแสดงภาพการตรวจสแกนร่างกายได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ซึ่งภาพที่ได้จะมีความละเอียดมากกว่าเครื่อง CT-SCAN ทั่วไปเพื่อการตรวจเช็คร่างกายที่แม่นยำและนำไปรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัท HEALTHCARE ENTERPRISES CO., LTD.  ได้มีการเปิดศูนย์บริการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยเครื่อง      CT-SCAN ภายในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ  อีกทั้งได้มีการให้บริการอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่ทันสมัยอื่นๆอีกมากมาย

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านการจ้างเหมาบริการเครื่องมือแพทย์ด้วยความเป็นมืออาชีพและได้รับการพัฒนาในด้านวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างถูกต้องและแม่นยำ

พันธกิจ

ทางบริษัทจะให้บริการจ้างเหมาเครื่องมือแพทย์ที่มีความหลากหลายให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและพร้อมจะขยายการบริการให้ครบทุกสังกัดของโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและมีการขยายยกระดับประสิทธิภาพในการอ่านผลของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้วยความถูกต้องและแม่นยำในเวลาที่รวดเร็วและได้มาตราฐานทางการแพทย์ระดับโลก

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านการจ้างเหมาบริการเครื่องมือแพทย์ด้วยความเป็นมืออาชีพและได้รับการพัฒนาในด้านวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างถูกต้องและแม่นยำ

พันธกิจ

ทางบริษัทจะให้บริการจ้างเหมาเครื่องมือแพทย์ที่มีความหลากหลายให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและพร้อมจะขยายการบริการให้ครบทุกสังกัดของโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและมีการขยายยกระดับประสิทธิภาพในการอ่านผลของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้วยความถูกต้องและแม่นยำในเวลาที่รวดเร็วและได้มาตราฐานทางการแพทย์ระดับโลก