Select Page
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก
แมมโมแกรม (Mammogram)
เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านม เพื่อค้นหา มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ยังไม่มีการแสดงอาการ ซึ่งมีโอกาสรักษาหายขาดได้ ถ้าตรวจพบได้เร็ว โดยการตรวจมี 2 แบบ SCREENING MAMMOGRAM, DIAGNOSTIC MAMMOGRAM